Om stammespråk og sjargong i finansbransjen

Gordon GekkoDe aller fleste næringer og større yrkesgrupper har gjerne sitt eget stammespråk. Det snakkes ofte med ord som kan være meget presise for avsenderen, men som for en utenforstående blir “helt gresk”. Finansbransjen er kanskje de som er mest ekstreme i så måte, og her finnes det veldig mange mer eller mindre nyttige og unyttige ord. Noen ønsker å imponere samtalepartnere, noen ønsker å vise tilhørighet til gruppen og andre bruker ordene mer eller mindre ubevisst (med fare for å blottlegge manglende kunnskap). Her følger en liten alfabetisk liste over noen av de uttrykkene som benyttes, og hva du bør(?) vite om dem.

Bear engelsk for bjørn, som betyr å være pessimist (spesielt i aksjemarkedet)
BRIK-land forkortelse for Brasil, Russland, India og
Kina, en fellesbetegnelse på land som var i
voldsom økonomisk vekst da artikkelen ble
skrevet
Bull engelsk for okse, som betyr å være optimist
(spesielt i aksjemarkedet)

Call opsjon
er en rett, men ingen plikt, til å få kjøpt et
verdipapir, f.eks. en aksje

CDS’er
Står for Credit Default Swap som i praksis er
en avtale mellom to parter hvor den ene
parten overtar risikoen ved en eventuell
konkurs eller manglende evne til betaling

Derivater
et verdipapir hvis gevinst er avhengig av et
underliggende verdipapir som aksjer, valuta,
eller lignende. De enkleste former for derivater (ofte opsjoner) blir gjerne kalt for “plain
vanilla” derivater
Diversifisert betyr med god spredning, benyttes gjerne om hvor stor risikoen er (større spredning/bedre diversifisert gir mindre risiko)

Double-dip
frykten for at verdensøkonomien skal gå inn i
nok en nedgangsperiode. Gjerne med
bak­grunn i at de forskjellige  land satte i verk
alt for store redningspakker gjennom
finanskri­sen

Durasjon
er i praksis et annet ord for løpetid (gjerne
hvor lenge det er til et lån forfaller). Lang
du­rasjon vil kunne innebære større
svingninger, og dermed en høyere risiko (og
mulighet for gevinst)

EBITDA
Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization – på norsk driftsresultat før
finans, skatt, nedskrivninger og avskrivninger
Enronet meget høyt ansett selskap som drev med
handel av elektrisitet . Da det kom frem at
selskapet hadde drevet med kreativ bokføring
på (eller over) grensen til bedrageri, endte det
med at hele selskapet gikk konkurs. Dette førte også til at et av verdens fem største revisjons-
selskap, Arthur Andersen, til slutt ble oppløst
Hedgeå sikre seg mot endringer i kurser eller priser,
for eksempel kan man sikre seg mot valuta-
kursendringer eller renteendringer ved å gjøreen såkalt hedge – i praksis er dette en bytte-
avtale
Junk eller junkbondsengelsk for søppel eller søppelobligasjoner.
Benyttes gjerne for å omtale sikkerheten eller
kredittverdigheten til et verdipapir
(obligasjon) med lav rating eller forventet høy risiko for konkurs eller insolvens
Kvanitative lettelseret lands sentralbank styrer gjerne “farten” på
økonomien ved å heve eller senke rentene. I
forbindelse med finanskrisen senket de fleste
land rentene ned mot 0 %. Da dette ikke var
nok til å sette fart i økonomien, måtte man
finne andre tiltak, og som oftest begynte
sentralbankene å kjøpe tilbake lån for dermed
å frigjøre penger i markedet. Dette blir ofte littfeilaktig kalt “å trykke flere penger”
Lehman Brothersden første store amerikanske banken som gikk konkurs i finanskrisen. Her er det
tilleggspoeng å plukke for den som også
husker datoen (15.09.2008)
NIBORNorwegian Inter Bank Offered Rate – er en
rentesats som de største bankene setter daglig, og som forteller hvor høy rente de skal ha for å låne penger til en annen bank i Norge
NYSENew York Stock Exchange – dette er navnet på børsen i USA – den holder selvsagt til på Wall Street
Obligasjoneret rentebærende gjeldsbrev som sier at
utsteder skylder innehaver penger. I praksis et lån med andre ord, men oftest med flere
utstedere
PIIGS-landForkortelse for Portugal, Italia, Irland,
Grekenland og Spania – en fellesbetegnelse på de landene i Europa som kom dårligst ut av
finanskrisen, og som slet med skyhøy gjeld
Put opsjoner en rett, men ikke plikt, til å selge til en
bestemt pris. Dette er i praksis det motsatte av en call opsjon (se over)
Short salg/”Å shorte”short salg er en form for aksjehandel der
investor låner aksjer, for så å selge den. Hvis “aksjen faller i verdi, tjener investor på å
kjøpe den etter kursfallet, for så å levere den tilbake
“Gå long”å eie noe, for eksempel en aksje eller bolig, ofte med langsiktig tidshorisont
Subprimebetegnelse på lån gitt til lånetagere som
normalt ikke ville få lån. Slike lån har ofte
veldig høye renter, og de gis ofte med en
forventning om at boligprisene skal øke
fremover (slik at lånetager kan betjene lånene ved å refinansiere på et senere tidspunkt).
Boligprisfallet i USA i 2007 og 2008 medførte at veldig mange av disse lånene ikke ble
refinansiert, og dette ble en av de viktigste
årsaker til krisen i finansnæringen
SWAPer en bytteavtale (gjerne med banken) ofte
benyttet i tilknytning til renter. I praksis kan man f.eks. bytte en flytende rente med en fast rente, og dermed sikre seg mot renteoppgang
Terminforretningen terminforretning er en bindende avtale
mellom to parter om kjøp eller salg av et
valutabeløp på et fremtidig tidspunkt
Total-return-swapen avtale som overfører både kredittrisiko og markedsrisiko fra en part til en annen.
Årsaken til at slike avtaler har oppstått er at
man kan overføre all risiko uten at mottager
må balanseføre verdipapiret/eiendelen i sitt
regnskap
Volatilurolig eller endres fort og ofte. Dette ordet
benyttes mye også utenfor finanskretser og har virkelig blitt et moteord. Et volatilt aksje-
marked betyr at børsen svinger mye opp og
ned over en kort periode
Wall Streeten gate på lower Manhattan i New York hvor
børsen og de fleste finansselskaper holder til
også navnet på den mest kjente filmen fra
finansverdenen (regissert av Oliver Stone og
kom ut i 1987 med Charlie Sheen og Michael
Douglas i hovedrollene). Filmen har blitt et
ikon i finansbransjen

Dette innlegget skrev og publiserte jeg første gang i Glavas internblad rett etter finanskrisen i 2008. Innlegget er ikke redigert og noen av uttrykkene bærer derfor preg av å være populære akkurat på den tiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s